Partnerzy

Astro-Miejsca


URANIA

100 lat IAU

IAU

Centrum Nauki Kepler

Planetarium Wenus

ERC

Centrum Nauk Przyrodniczych

Orion,serwis,astronomii,PTA

POLSA

Astronomia Nova

Astronarium

forum astronomiczne

IPCN

Portal AstroNet

Puls Kosmosu

Forum Meteorytowe

kosmosnautaNET

kosmosnautaNET

Nauka w Polsce

astropolis

astromaniak

PTMA

PTR

heweliusz

heweliusz

ESA

Astronomers Without Borders

Hubble ESA

Space.com

Space Place

Instructables

Tu pełno nauki

Konkursy

Olimpiady Astronomiczne
Olimpiada Astronomiczna przebiega w trzech etapach.
Zadania zawodów I stopnia są rozwiązywane w warunkach pracy domowej. Zadania zawodów II i III stopnia mają charakter pracy samodzielnej. Zawody finałowe odbywają się w Planetarium Śląskim. Tematyka olimpiady wiąże ze sobą astronomię, fizykę i astronomiczne aspekty geografii. Olimpiady Astronomiczne


Urania Postępy Astronomii - konkurs dla szkół


astrolabium

Organizatorem konkursu astronomicznego jest Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego a patronat nad akcją sprawuje Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika będące instytutem Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Zobacz szczegóły »

astrolabium

konkurs, astronomiczny

AstroSklepy

Serwis Astro - 30 lat AstroDoświadczenia!

Astro Schopy
 Firma ScopeDome

Planeta Oczu

Astrocentrum

Wszystko o Nas

Logo SA GW, autor Jacek Patka

Forum Astronomiczne PL


BOINC

Classroom

FB

Księżyc


Data: 14-4-2021 18:50:28

faza

Słońce

Na niebie


La Lune

Mapa Nieba

TheSkyLive

CALSKY

Położenie ISS
The current position of the ISS
tranzyty ISS


The current position of the ISS

Misja KEPLER

ZOONIVERSE odkrywanie planet

EPUP
4270 planet

Astropogoda

Pogoda


sat24, chmury, pogoda


wyładowania atmosferyczne

III Prawo Keplera
Czytelnia


dwumiesięcznik

Urania, numery archiwalne,przedwojenne

Light Pollution

M-WiFi

gwiazdy,zmienne,poradnik,gazeta,pdf,astronomia,pomiary

vademecum, miłośnika, astronomii, dwumiesięcznik, astronomia

astronomia amatorska

KTW'

Astronautilius

KTW'

kreiner, ziemia i wszechświat

kreiner, ziemia i wszechświat

poradnik, miłośnika, astronomii, książka, Tomasz, Rożek

poradnik, miłośnika, astronomii, książka, Rudż, Przemysław

atlas, nieba, książka, astronomia

atlas, księżyca, książka, astronomia

Poradnik Miłośnika Astronomii

Mądre Książki

Fotografia cz. 2 - Jak powstaje obraz barwny

Fotografia analaogow Fotograficzne materiały barwne, jakie spotykamy na naszym rynku w sklepach fotooptycznych, jak ORWOCOLOR czy ORWOCHROM,są to materiały wielowarstwowe, bazujące na subtraktywnej syntezie barw. Synteza subtraktywna barw jest to wytwarzanie wrażenia barwy przez przepuszczanie światła białego przez jeden lub kilka filtrów świetlnych, z których każdy pochłania selektywnie część widma. Barwa światła przepuszczonego powstaje wskutek odejmo­wania (subtrakcji) części składowych widma od światła białego. Najczęściej stosowane są tu filtry o trzech barwach podstawowych syntezy subtraktywnej: żółty — pochłaniający światło niebieskie, purpurowy — pochłaniający światło zielone i niebieskozielony — pochłaniający światło czerwone.


Wspomnianym wyżej filtrom odpowiadają barwnikowe obrazy cząstkowe, powstające w poszczególnych warstwach emulsji błony barwnej w procesie jej wywoływania. Typowe dla naszego rynku materiały barwne firmy ORWO mają trzy warstwy światłoczułe. W każdej z nich rejestruje się jeden z trzech obrazów cząstkowych fotografowanego przedmiotu i tworzy się przez wywołanie obraz barwny o jednej spośród trzech barw podstawowych: żółty, purpuro­wy lub niebieskozielony. Jeżeli przez wywołaną błonę przepuścimy światło białe, to poszczególne obrazy cząstkowe będą działać na nie jak filtry barwne, pochłaniające część jego widma. Wskutek tego światło nabierze odpowiedniego zabarwienia, przy czym zabarwienie to powstaje jako efekt odejmowania (subtrakcji) części widma pochła­nianej przez barwnik, z którego jest utworzony obraz cząstkowy. Uzyskana barwa światła będzie odpowiadała barwie obrazu cząstko­wego, a równocześnie będzie dopełniającą w stosunku do barwy światła pochłoniętego przez ten obraz. Każda z trzech warstw wywołanej błony barwnej zatrzymuje inną część widma, nadając zarazem inne zabarwienie przepuszczanemu przez siebie światłu. Z tych trzech obrazów monochromatycznych, z których każdy jest w innym kolorze, wskutek ich zmieszania się ze sobą powstaje obraz wielobarwny.

Warstwa rejestrująca obrazy w błonie barwnej składa się z trzech warstw światłoczułych oraz z wielu warstw pośrednich i pomocniczych. Wszystkie one są bardzo cienkie, a łączna ich grubość nie przekracza 20 urn (0,02 mm). Jeden z możliwych układów tych warstw przedstawiono na rys. III zamieszczonym na wkładce barw­nej. W opisie naszym omawiamy jedynie te zjawiska, które odgrywają podstawową rolę przy tworzeniu się obrazu barwnego na błonie fotograficznej. Pomijamy, przykładowo, tworzenie się w odpowiednich warstwach błony specjalnych masek barwnych, których zada­niem jest poprawienie nasycenia i jakości odtwarzania barw na pozytywach uzyskiwanych w drodze kopiowania z negatywu. Szcze­gółowe rozpatrywanie tych zagadnień zajęłoby nam bowiem zbyt dużo miejsca. Dlatego też w schemacie budowy typowej błony barwnej, przedstawionym na rys. III, pominięto wiele warstw pomoc­niczych emulsji, wśród nich również i te, w których tworzą się maski barwne (w rzeczywistości łączna liczba warstw światłoczułych nowo­czesnych materiałów barwnych wraz z warstwami pomocniczymi może dojść do kilkunastu).

Przesuwając się w głąb warstw emulsyjnych błony od strony padania promieni świetlnych w aparacie fotograficznym będziemy napotykali kolejno na opisane poniżej warstwy (ich numeracja pokrywa się z numeracją warstw na rys. III). 1. Warstwa ochronna pokrywająca od zewnątrz warstwy światłoczułe. 2. Warstwa emulsji światłoczułej uczulonej jedynie na światło niebieskie. Zawiera ona komponent barwnika żółtego i w niej właśnie powstaje obraz cząstkowy o barwie żółtej. 3. Warstwa zawierająca w sobie żółty filtr odcinający promie­niom niebieskim drogę do dalszych warstw emulsji. 4. Warstwa emulsji uczulonej na światło zielone (emulsja o uczuleniu ortochromatycznym). Zawiera ona komponent barwnika purpurowego, w niej więc powstaje obraz cząstkowy o barwie purpurowej. 5. Warstwa emulsji uczulonej na światło czerwone (emulsja o uczuleniu panchromatycznym). Zawiera ona komponent barwnika zielononiebieskiego, tak więc w niej powstaje obraz cząstkowy o barwie niebieskozielonej. 6. Żelatynowa warstwa przeciwodblaskowa, zawierająca za­wiesinę srebra koloidalnego. Ma ona za zadanie pochłanianie pro­mieni świetlnych, które przedostały się przez omówione wyżej trzy warstwy emulsji. 7. Przezroczyste podłoże błony.

Na założoną do aparatu fotograficznego błonę pada barwny obraz fotografowanego przedmiotu, rzutowany przez obiektyw apa­ratu. W jaki sposób zostaje on w tej błonie zarejestrowany? W tym celu, jak już wspomniano, obraz ten jest rozkładany na trzy podstawo­we barwy, a następnie każdy z trzech obrazów cząstkowych zostaje zarejestrowany w odrębnej, przeznaczonej tylko dla niego warstwie emulsji. W pierwszej ze światłoczułych warstw, oznaczonej nume­rem 2, czułej jedynie na promieniowanie niebieskie, rejestrują się tylko fragmenty obrazu o tej właśnie barwie. Dla dwu pozostałych barw przeznaczone są dwie dalsze warstwy emulsji, oznaczone numerami 4 i 5. Ponieważ każda emulsja bazująca na światłoczułych związkach srebra jest z natury swojej czuła przede wszystkim na promieniowanie niebieskie i nie sposób jej tego uczulenia pozbawić, te dwie dalsze warstwy oprócz promieniowania zielonego (warstwa nr 4) i czerwonego (warstwa nr 5) mogą też zarejestrować promienie niebieskie. A przecież cząstkowy obraz złożony z promieniowania niebieskiego powinien zostać zarejestrowany jedynie i wyłącznie w górnej, przeznaczonej dla niego warstwie emulsji. W tym właśnie celu pod pierwszą warstwą emulsji jest umieszczony żółty filtr (warstwa nr 3), który zatrzymuje promieniowanie niebieskie i nie dopuszcza go do dalszych warstw, przepuszcza natomiast swobodnie zarówno promienie zielone, jak i czerwone.

Promienie zielone tworzą obraz, który zostaje zarejestrowany w warstwie emulsji o uczuleniu ortochromatycznym, oznaczonej numerem 4. Ulegają one przy tym stosunkowo silnemu rozproszeniu w kolejnych warstwach emulsji, tak że w zasadzie nie przedostają się już dalej. Natomiast mniej podatne na rozproszenie promienie czerwone bez przeszkód docierają do ostatniej warstwy emulsji, oznaczonej numerem 5, o uczuleniu panchromatycznym. W niej to zostaje zarejestrowany obraz cząstkowy złożony z promieni czerwo­nych. Schemat wyjaśniający w jaki sposób promienie światła o róż­nych barwach są rejestrowane w odpowiednich warstwach emulsji błony przedstawiono na rys. IV zamieszczonym na wkładce barwnej.

Emulsja w poszczególnych warstwach błony barwnej składa się nie tylko z substancji światłoczułych, lecz zawiera także komponenty barwników, w każdej warstwie inne. Komponenty te to związki chemiczne, które w procesie wywoływania łączą się z produktami utleniania substancji wywołującej i tworzą nierozpuszczalne barwni­ki. Z tych barwników zbudowane są obrazy cząstkowe, powstające w poszczególnych warstwach emulsji. I tak, pierwsza warstwa emulsji, uczulona na światło niebieskie, oznaczona numerem 2, zawiera komponent barwnika żółtego. Warstwa następna (nr 4), uczulona na światło zielone, zawiera komponent barwnika purpurowego. Ostatnia warstwa emulsji (nr 5), uczulona na światło czerwone, zawiera komponent barwnika niebieskozielonego. Po wywołaniu błony bar­wnej kolejność i zabarwienie cząstkowych obrazów będą takie, jak przedstawiono na rys. III po stronie prawej. W trakcie wywoływania zostają usunięte z błony filtr żółty (warstwa nr 3) i warstwa przeciwodblaskowa (nr 6).

Barwa każdego z obrazów cząstkowych jest barwą dopełnia­jącą do koloru promieni świetlnych, na jaki była uczulona warstwa, w której powstał ten obraz (warto tu może przypomnieć, że przez barwy wzajemnie dopełniające należy rozumieć takie dwie barwy świateł, które po zmieszaniu wytwarzają wrażenie barwy białej). Na błonie po jej wywołaniu powstaje więc barwny obraz negatywowy. Oznacza to, że barwy tego obrazu będą barwami dopełniającymi w stosunku do rzeczywistych barw fotografowanego przedmiotu. W celu uzyskania pozytywu, który byłby w swoich kolorach w przybliżeniu wierny wyglądowi fotografowanych przedmiotów, nale­ży skopiować negatywy na barwnym papierze fotograficznym lub błonie pozytywowej w celu uzyskania diapozytywu.
Zapamiętaj:
  1. Spotykane na naszym rynku błony do fotografii barwnej są to materiały wielowarstwowe bazujące na subtraktywnej syntezie barwnej.
  2. Pełny obraz barwny powstaje tu przez zmieszanie ze sobą promieni świetlnych przepuszczanych przez każdy z trzech obrazów cząstkowych. Te różnie zabarwione promienie światła są wynikiem pochłaniania określonej części widma światła białego przez barwniki tworzące poszczególne obrazy cząstkowe.
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się , żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
23,574,653 unikalne wizyty