Wschody i zachody słońca - kalkulator
(Sunrise/Sunset Calculator)lub wybierz lokalizację albo wpisz współrzędne ręcznie:
or select your location or enter the coordinates manually:
Stopnie:
Deg:
Minuty:
Min:
Sekundy:
Sec:
Strefa czasowa:
Time Zone:
Szerokość geograficzna:
(N+, S-)
Latitude:
Wyrównanie do UTC:
Offset to UTC:

Czas letni:
Daylight Saving Time:
Długość geograficzna:
(W+, E-)
Longitude:
Note: To manually enter latitude/longitude, select "Wprowadź ręcznie współrzędne ->" from the Location pulldown menu, and enter the values in the text boxes to the right.

Miesi±c:
Month:
Dzień:
Day:
Rok:
Year:
Od 1582-10-15 kalendarz gregoriański, do 1582-10-04 juliański proleptyczny,
numeracja lat historyczna (... -2, -1, 1 ...), nie astronomiczna (... -1, 0, 1 ...).

From 1582-10-15 Gregorian calendar, to 1582-10-04 proleptic Julian calendar,
historical year numbering (... -2, -1, 1 ...), not astronomical (... -1, 0, 1 ...).Równanie czasu:
Equation of Time:
(minutes):
Deklinacja słońca:
Solar Declination:
(degrees):
Wschód słońca:
Apparent Sunrise:
Prawdziwe południe:
Solar Noon:
Zachód słońca:
Apparent Sunset:
Strefa czasowa:
Time Zone:
Czas lokalny
Local
UTC

Modyfikacja NOAA Sunrise/Sunset Calculator (obecnie NOAA Solar Calculator)
Modification of NOAA Sunrise/Sunset Calculator (currently NOAA Solar Calculator)